ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1 – IDENTITEIT

Dit zijn de algemene voorwaarden van Boundless Fit Apparel

Geregistreerd op Boundless Fit Apparel Gerritsland 36, 1621CC Hoorn Nederland

E-mailadres: contact@boundless.nl

KvK-nummer: 80066283

BTW-nummer: NL003388687B48

ARTIKEL 2 – DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden zijn de volgende definities van toepassing:

Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij een consument producten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze producten worden geleverd door boundless of door een derde partij op basis van een overeenkomst tussen die derde partij en boundless;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Dag: kalenderdag;

Duurzame gegevensdrager: elk apparaat – inclusief e-mail – waarmee een consument of boundless informatie kan opslaan die hem persoonlijk is gericht op een manier die in de toekomst kan worden geraadpleegd of gebruikt gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd , en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor een consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Overeenkomst op afstand: een tussen boundless en een consument gesloten overeenkomst in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of gedeeltelijk gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken. voor communicatie op afstand;

Herroepingsformulier: het herroepingsformulier opgenomen in Bijlage I van deze voorwaarden;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en boundless gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn.

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van boundless en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen boundless en een consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument beschikbaar gesteld, zodat deze gemakkelijk door de consument op een duurzame drager kan worden opgeslagen. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal boundless, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven hoe de algemene voorwaarden elektronisch in acht kunnen worden genomen en dat deze op verzoek van de consument kosteloos elektronisch of anderszins worden toegezonden.

ARTIKEL 4 – HET AANBIEDING

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten bij de levering van producten binden boundless niet. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat het voor de consument duidelijk is welke rechten en verplichtingen aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

ARTIKEL 5 – HET CONTRACT

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door de consument en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod elektronisch heeft geaccepteerd, bevestigt boundless onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod langs elektronische weg.

boundless verstrekt de consument uiterlijk bij de bezorging van het product de volgende informatie: het bezoekadres van het kantoor van boundless waar de consument bijvoorbeeld klachten kan indienen; de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument gebruik kan maken van het herroepingsrecht, dan wel een duidelijke verklaring omtrent de uitsluiting van het herroepingsrecht; de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; de prijs inclusief alle belastingen van het product, voor zover van toepassing de kosten van levering en de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst op afstand; indien de consument een herroepingsrecht heeft, het herroepingsformulier.

ARTIKEL 6 – HERROEPINGSRECHT

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Boundless mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar de consument is niet verplicht zijn reden (en) te vermelden. De in lid 1 bedoelde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: indien de consument in de dezelfde bestelling: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Boundless mag, mits zij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met verschillende levertijden weigeren; of indien de levering van een product bestaat uit meerdere zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.

ARTIKEL 7 – VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT TIJDENS DE BEDENKTIJD

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product alleen uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, kenmerken en werking van het product te bepalen. Uitgangspunt hierbij is dat de consument het product alleen mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan ​​in lid 1.

ARTIKEL 8 – UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT DOOR DE CONSUMENT EN KOSTEN DAARVAN

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktijd door middel van het herroepingsformulier of anderszins ondubbelzinnig tot Boundless. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Boundless. Dit geldt niet als Boundless heeft aangeboden om het product zelf af te halen. De consument heeft in ieder geval de retourtermijn nageleefd als hij het product retourneert voordat de bedenktijd is verstreken. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Boundless verstrekte instructies. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. De consument draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van het product. Meer informatie over het retourneren van een product staat op de website. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

ARTIKEL 9 – VERPLICHTINGEN VAN BOUNDLESS  BIJ HERROEPING

Indien Boundless de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van die melding onverwijld een ontvangstbevestiging. Boundless vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele bezorgkosten die door Boundless voor het geretourneerde product in rekening zijn gebracht, onverwijld maar binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem van de herroeping op de hoogte heeft gesteld. Tenzij Boundless aanbiedt om het product zelf af te halen, mag hij wachten met het terugbetalen van de consument totdat hij het product heeft ontvangen of totdat de consument aantoont dat hij het product heeft geretourneerd, afhankelijk van wat eerder is. Boundless gebruikt hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt voor terugbetaling, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument. Indien de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Boundless de meerkosten voor de duurdere methode niet te vergoeden.

ARTIKEL 10 – DE PRIJS

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. De prijzen vermeld in het productaanbod zijn inclusief BTW.

ARTIKEL 11 – NALEVINGSOVEREENKOMST EN AANVULLENDE GARANTIE

Boundless garandeert dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en / of bruikbaarheid en de op de datum van sluiting van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en / of overheidsvoorschriften. . In ieder geval kan geen aanspraak worden gemaakt op hetgeen is overeengekomen op grond van lid 1 van dit artikel (i) in geval van schade door opzet of nalatigheid, (ii) in geval van normale slijtage en / of (iii) in in geval van schade veroorzaakt door onjuist gebruik of onjuiste naleving van de gebruiksaanwijzing. Een door Boundless verstrekte aanvullende garantie, zijn leverancier, fabrikant of importeur, beperkt nimmer de wettelijke rechten en beweert dat de consument op grond van de overeenkomst tegen Boundless aanspraak kan maken indien Boundless bij de nakoming van zijn deel van de overeenkomst in gebreke blijft. Onder een aanvullende garantie wordt verstaan ​​elke overeenkomst van Boundless, haar leverancier, importeur of producent waarin zij aan de consument bepaalde rechten of aanspraken overdraagt ​​die verder gaan dan wettelijk verplicht is indien hij zijn deel van de contract.

ARTIKEL 12 – LEVERING EN UITVOERING

Boundless zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het ontvangen en uitvoeren van bestellingen van producten. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Er wordt € 5,95 in rekening gebracht voor het verzenden en afhandelen van bestellingen tot 35 euro. De eigendom van geleverde producten gaat over op de consument nadat het verschuldigde bedrag is betaald. Het risico van de producten gaat over op het moment van levering aan de consument. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument op Boundless kenbaar heeft gemaakt. De consument moet Boundless het juiste adres en e-mailadres geven. Ook eventuele wijzigingen hierin moeten op tijd worden gegeven tot Boundless. Indien de consument een verkeerd adres voor de bezorging heeft opgegeven, worden de extra verzendkosten bij de consument in rekening gebracht. Boundless zal geaccepteerde bestellingen met gemak en uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Na ontbinding conform het vorige lid zal Boundless het bedrag dat de consument heeft betaald terstond terugbetalen. Het risico van beschadiging en / of vermissing van producten berust bij Boundless tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en tot Boundless aangekondigde vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 13 – BETALING

Tenzij in de overeenkomst anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na het begin van de bedenktijd te zijn voldaan, of bij gebreke van een bedenktijd binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Boundless te melden. Betaalopdrachten voor acceptgiro- en bankinstellingen zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever (of machtiging).

Indien de consument zijn betalingsverplichting niet (geheel of gedeeltelijk) tijdig nakomt, nadat hij door Boundless op de hoogte is gesteld van de betalingsachterstand, heeft de consument 14 dagen de tijd gekregen om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na niet-betaling binnen deze termijn van 14 dagen, is de wettelijke rente gebaseerd op het verschuldigde bedrag Boundless gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500, – 10% over de daaropvolgende € 2.500, – en 5% over de komende € 5.000, met een minimum van € 40.

ARTIKEL 14 – INTELLECTUELE EIGENDOM

De website en al zijn onderdelen, met uitzondering van bepaalde hyperlinks naar derden, zijn eigendom van Boundless. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en alle delen daarvan (zoals de aangeboden producten) berusten bij Boundless, aangezien deze rechten liggen niet bij derden.

Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Boundless is het niet toegestaan ​​om de website, delen van de website, informatie verkregen van de website, producten die op de website worden weergegeven of ander materiaal dat op de website wordt weergegeven, te publiceren, te vermenigvuldigen, op te slaan of te delen. te koop aanbieden in welke vorm dan ook.

ARTIKEL 15 – OVERMACHT

Boundless en de consument zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan hun schuld, en die niet onder de wet, een rechtshandeling valt of algemeen voor zijn rekening wordt aanvaard.

ARTIKEL 16 – KLACHTENPROCEDURE

Boundless beschikt over een goed bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten zo spoedig mogelijk nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Boundless.

Bij Boundless ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt Boundless binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

ARTIKEL 17 – ANDERE

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot latere rechtsverhoudingen. De administratie van Boundless geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de consument gedane verzoeken en / of bestellingen. De consument erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

Boundless is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met een klant door middel van een enkele kennisgeving aan een derde over te dragen. Indien en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. Boundless zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de strekking van de nietige / vernietigde bepaling.

ARTIKEL 18 – TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSGEBIED

Op overeenkomsten, en alle daaruit voortvloeiende niet-contractuele verplichtingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing tussen Boundless en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben. Alle geschillen tussen Boundless en de consument zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, Nederland.

Disclaimer Boundless geeft je toegang tot www.1608.nl. (hierna: de website) en publiceert teksten, afbeeldingen, producten en ander materiaal. Boundless behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website op elk moment te wijzigen of onderdelen te verwijderen zonder u hiervan op de hoogte te moeten stellen. Boundless streeft ernaar de inhoud van de website zo vaak mogelijk bij te werken en / of aan te vullen, maar is daartoe niet verplicht. De informatie op de Website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van kennelijke type- en programmeerfouten.

Boundless is niet aansprakelijk voor de gevolgen van dergelijke fouten. Op basis van dergelijke fouten wordt geen overeenstemming bereikt. Boundless is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of voortvloeit uit het gebruik van de (informatie op) de Website. Daarnaast is Boundless niet aansprakelijk voor het niet of niet beschikbaar zijn van de Website als gevolg van een storing en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden waardoor toegang tot de Website wordt verkregen.

Hoewel Boundless alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Boundless niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website op de website worden geplaatst. Boundless oefent geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. De website bevat hyperlinks naar websites van derden. Boundless is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Voor hyperlinks naar websites of diensten van derden die op de Website zijn opgenomen, is Boundless niet aansprakelijk.

Concluderend, Boundless sluit alle aansprakelijkheid uit voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of op enige manier verband houdt met de Website. De website en al zijn onderdelen, met uitzondering van bepaalde hyperlinks naar derden, zijn eigendom van Boundless. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website en alle delen daarvan berusten bij Boundless, voor zover deze rechten niet bij derden berusten. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Boundless is het niet toegestaan ​​om de website, delen van de website, informatie verkregen van de website, producten die op de website worden weergegeven of ander materiaal dat op de website wordt getoond, aan te bieden, te reproduceren, op te slaan of te kopen. vorm dan ook. Als je vragen hebt over deze disclaimer, neem dan contact op met Boundless.